• گردآوري پایان نامه ها و طرح هاي تحقیقاتی مصوب در دانشگاه و بارگذاري آن ها در كتابخانه دیجیتال
  • فراهم آوردن امكانات و تسهیلات فیزیكی كافی و مناسب براي استفاده از منابع در داخل كتابخانه
  • امانت منابع اطلاعاتی دیجیتال شامل كتاب، نشریه و سی دي به اعضاء بر اساس ضوابط
  •  الكترونیكی كردن خدمات كتابخانه اي به منظور تسهیل در دسترسی به منابع كتابخانه
  • ارایه خدمات بهنگام، دقیق وكامل از طریق همكاران كتابدار به تمام مراجعان
  • تهیه راهنما و بروشورهایی به منظور آگاه كردن اساتید و دانشجویان از منابع و خدمات كتابخانه 
  • نظارت، كنترل و پشتیبانی از نرم افزار كتابخانه به منظور ارائه خدمات كتابخانه به صورت الكترونیكی
  •  دسترس پذیر نمودن پایگاههاي اطلاعاتی و نشریات الكترونیكی معتبرآنلاین كه از طریق كنسرسیوم وزارت بهداشت در اختیار دانشگاه قرار دارد
  • انجام آموزش آنلاین و ارائه راهنمایی هاي لازم جهت جستجوي اطلاعات و بهره گیري هر چه بهتر از منابع دیجیتالی
  • ارائه خدمات اطلاع رسانی و پاسخگویی آنلاین به سوالات  پژوهشگران در زمینه هاي موردنیاز

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0