در راستاي دستیابی به اهداف برنامه راهبردي دانشگاه، کتابخانه مرکزي و مركز اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشکی قزوین کوشش دارد با بهره گیری از دانش نوین حوزه اطلاع رسانی از طريق گسترش کمي و کيفي مجموعه کتابخانه ها، توسعه و تسهيل دسترسي به منابع و اطلاعات علمي مورد نياز در کمترین زمان و همچنین مديريت بهره برداري از اين منابع، در ارتقاي رتبه  علمی دانشگاه در سطح ملي و بين المللي نقش موثرتری را ایفا نماید.  

  • شناسایی نیازاطلاعاتی و مجموعه سازي منابع اطالعاتی الكترونیكی متناسب با نیاز كاربران و اهداف كتابخانه
  • ارائه خدمات اطلاعاتی آنلاین  (شامل دسترسی به تمام متن منابع پایگاه هاي اطلاعاتی آنلاین و دیجیتال مورد اشتراک دانشگاه)به كاربران
  • آموزش مهارتهاي اطلاع یابی به كاربران جهت بازیابی منابع درپایگاههاي اطلاعاتی
  • ارائه خدمات امانت منابع دیجیتالی به اعضاء كتابخانه مطابق با آئین نامه موجود 
  • ارائه خدمات غیرحضوري به كاربران در زمینه هاي اطلاعاتی مورد نیاز ایشان 
  • كمک به ارتقاء فرهنگ استفاده از منابع دیجیتال

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0