معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

بلوار شهید بهشتی، فرعی مودت

کدپستی 13911/34156

Dept of research

Qazvin University of Medical Sciences

Shahid Beheshti, Ave' 3415613911 Qazvin' IRAN

Email: diglib@qums.ac.ir

شهرزاد غلامی

شماره تماس: 33357039 - 028 

داخلی 2665