ارتباط با ما

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

بلوار شهید بهشتی، فرعی مودت

Email: diglib@qums.ac.ir

شهرزاد غلامی
شماره تماس: 33357039 - 028   
داخلی 2665

1