در این نوشته فایل راهنما و آموزش جهت معرفی و آموزش استفاده از پایگاه اطلاعاتی ProQuest قرار داده  شده است.

ProQuest   مجموعه ای از پایگاه های اطلاعاتی است که شامل پایان نامه ها، سخنرانی ها، مقالات، نشریات علمی و گزارش ها می باشد. این مجموعه اطلاعاتی از ناشران مختلف از قبیل Oxford, springer, Emerald, CRCPress و… را جمع آوری کرده و امکان دسترسی به متن کامل مقالات و پایان نامه ها را برای محققین فراهم می کند.

یکی از مهمترین و اساسی ترین پایگاه های اطلاعاتی موجود در آن، پایگاه اطلاعات پایان نامه ها می باشدکه بیش از ۲٫۲ میلیون پایان نامه را پوشش می دهد.

این پایگاه اطلاعاتی با دامنه موضوعی هنر و علوم انسانی، تجارت و صنعت، کامپیوتر و اینترنت، اقتصاد و بازرگانی، آموزش و پرورش، علوم محیطی، بهداشت، فرهنگ و آداب و رسوم، سیاست، دولت و قانون، علوم پایه و ریاضیات، امور اجتماعی، علوم ورزش و سرگرمی می باشد. تمامی متون به همراه عکس هست و خلاصه مقالات به زبان های غیر انگلیسی هم ارائه گردیده است.

امروزه در نتيجه توافق با ناشران گوناگون در سراسر دنيا نظير... ,Emerald, Press CRC Oxford, Springer ،دسترسى به بيش از 1111 نشریه ادوارى، روزنامهها، تحقيقات کتابخانه اى و مراجع در قالبهاى مختلف و جستجو و دسترسی به متن کامل حدود 111،011 عنوان پایاننامه برای محققين توسط این پایگاه ممکن شده است. آرشيو این پایگاه شامل ميليونها صفحه اطالعات در قالب بانکهاى اطالعاتى تماممتن/تمامتصویر است که اطالعات را در سه قالب تمام تصویر، تمام متن، و متن و گرافيک ارائه مى دهد و همچنين شامل چکيده و استنادهاى مرتبط نيز هست و حتى تعداد کلمات موجود در چکيده و متن را نيز مشخص مى کند.


ویژگى هاى عمده پروکوئست:

1- جستجوى ساده و آسان و یکسان براى همه بانکهاى اطالعاتى مشابه است.

2- امکان جستجو به زبان طبيعى؛ مثالً بپرسيم "وضع آب و هواى لندن چگونه است"؟

 

موضوعات اصلى پروکوئست عبارتند از:

- علوم پزشکى و خدمات بهداشتی و درمانی، داروسازى و دندانپزشکی

- مراقبت هاى بهداشتى، کودکان، داروسازى، فيزیوتراپى، ارتباطات بين المللى

- علوم عمومى، تجارت آسيا، تجارت اروپا، علوم رایانه، صنعت ورزش و سرگرمىها

- مهندسى و فناورى، تکنولوژی اطالعات، علوم کامپيوتر، برق و مخابرات

- مدیریت، حسابدارى، ماليات، بازرگانی و موضوعات وابسته

- علوم اجتماعى، روانشناسی و علوم تربيتی، نشریات مذهبى

- علوم کاربردى، بانکدارى، فنون و نوآورى

- نشریات تحقيقى، نشریات آموزشى، مراجع عمومى و تحقيقات کتابخانهاى


انواع جستجو در پروکوئست:

جستجوی مقدماتی: این جستجو یک راه حل ایده آل برای آغاز جستجو در پروکوئست است

.کلمه یا عبارت را در فيلد جستجو وارد کنيد

.روی کلمه جستجو کليک کنيد

همچنين شما میتوانيد جستجوی خود را با امکانات زیر متمرکز کنيد:

- محدودیت زبانی ایجاد کنيد )شامل زبانهای چينی قدیمی، چينی ساده شده، پرتغالی،

اسپانيایی، روسی، فرانسه، یونانی(.

- محدودیت زمانی بگذارید

- یک پایگاه خاص را انتخاب کنيد

- نتایج جستجو را به مقاالتی که به صورت تماممتن هستند محدود کنيد

- نتایج جستجو را به نشریاتی که داوریشده هستند محدود کنيد

در صورتی که جستجو بيش از دو کلمه باشد به طور خودکار به عنوان عبارت در نظر گرفته می شود. اگر شما یک عبارت سه کلمه ای یا بيشتر را وارد کنيد پروکوئست به طور خودکار منابعی را که شامل هر سه کلمه باشند جستجو می کند. برای جستجوی دقيق عبارات باید از عالمت نقل قول استفاده نمایيد.

همچنين امکان محدود کردن نتایج به متن کامل مقاالت نيز وجود دارد. برای محدود کردن جستجوی خود به یک نشریه خاص، عنوان نشریه را وارد کنيد تا عنوان نشریه مورد نظر از بين عناوین مورد نظر انتخاب شود. همچنين می توانيد در قسمت نوع نشریه، نشریه مطلوب خود را مشخص کنيد تا فقط آنها را در قسمت نتایج جستجو ببينيد.

جستجوی اصطلاحات:

 اصطالحات مربوط به جستجوی خود را وارد کرده و بهترین نتایج را بگيرید. واژه ها را باید به صورت کامل و اخص وارد کنيد. بيش از دو کلمه به طور خودکار یک عبارت در نظر گرفته می- شود. برای جستجوی بهتر، عبارات مورد نظر را در داخل گيومه قرار دهيد. جستجو را میتوانيد از طریق زبان طبيعی انجام دهيد مثالً بپرسيد رابطه بيماری دیابت و انسولين چيست؟

برای محدود کردن جستجوی خود به مقاالتی که توسط یک نویسنده نوشته شده، نام نویسنده را وارد کنيد. نام نویسنده را به صورت های مختلف می توان نوشت چه به صورت مستند و آمدن نام خانوادگی در ابتدا و چه برعکس، نتيجه یکسان است. می توان نام چند نویسنده را وارد کرد که برای جدا کرد آنها باید از عملگر AND استفاده کرد.

جستجوی نشریات Publication)):

 این قسمت سبب سهولت یافتن آخرین شماره یا شمارههای گذشته یک نشریه یا روزنامه که مدنظر شماست میشود. برای دسترسی مستقيم به نشریات در صفحه اصلی بر روی گزینه Publication کليک کنيد.

جستجو در کلیه بانک های اطلاعاتی پروکوست:

بررسی نتایج جستجو: